ബാബു ഷാഹിർ

Babu Shahir

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ, നിർമ്മാതാവ്, അസിസ്റ്റന്റ് സംവിധാനം തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാബു ഷാഹിർ. നടൻ സൗബിൻ ഷാഹിർ മകനാണ്