ക്രോണിക്ക് ബാച്ചിലർ

Released
Chronic Bachelor
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
165മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 16 April, 2003