സ്വയംവര ചന്ദ്രികേ

 

സ്വയംവരചന്ദ്രികേ സ്വർണ്ണമണിമേഘമേ
ഹൃദയരാഗദൂതു പറയാമോ
പ്രണയമധുരം അവൾക്കായ് പകർന്നു വരുമോ
കൊഞ്ചും കളിത്തെന്നലേ നെഞ്ചിൻ കീലിക്കൊഞ്ചലേ
മെല്ലെയൊന്നു ചെന്നു പറയാമോ
കാതിൽ വിടരും കിനാവിൻ പരിഭവങ്ങൾ

ഏകാന്ത സന്ധ്യ വിടർന്നൂ സ്നേഹയമുനാനദിക്കരയിൽ
ഇന്നും അവൾ മാത്രം വന്നില്ലാ
വരുമെന്നു വെറുതേ തോന്നി ഈ വഴിയിലേറി നിന്നൂ ഞാൻ
ഇന്നുമവൻ കാണാൻ വന്നില്ല
അവൾ കാറ്റായ് മുളയായ് ഞാൻ സ്വരനിശ്വാസമായെൻ ഗാനം
ഒരു നക്ഷത്രമനമിന്നുമകലെ വിതുമ്പുന്നിതാ (സ്വയംവര...)

മുടി വാർന്നു കോതിയതില്ലാ നിറമിഴിയിലഞ്ജനം മാഞ്ഞു
കൈവളകൾ പോലും മിണ്ടീല
കുയിൽ വന്നു പാടിയതെന്തേ പ്രിയസഖികളോതിയതെന്താണോ
പൂമിഴികളെന്തേ തോർന്നീല
അനുരാഗം പ്രിയരാഗം പെയ്തു തീരാതെ പോകുന്നു മോഹം
കടലല പോലെ അല തല്ലി അലയുന്നിനെൻ മാനസം

കൊഞ്ചും കളിത്തെന്നലേ നെഞ്ചിൻ കീലിക്കൊഞ്ചലേ
മെല്ലെയൊന്നു ചെന്നു പറയാമോ
കാതിൽ വിടരും കിനാവിൻ പരിഭവങ്ങൾ(സ്വയംവര....)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
4
Average: 4 (2 votes)
swayamvara chandrike

Additional Info