ഇവിടെ കാറ്റിനു സുഗന്ധം

Released
Ivide Katinu sugandham
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 October, 1979