നമ്പർ വൺ സ്നേഹതീരം ബാംഗ്ലൂർ നോർത്ത്

Number One Snehatheeram Bangalore North
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 September, 1995