എസ് എൽ പുരം ജയസൂര്യ

S L Puram Jayasurya
S L Puram Jayasoorya-Director
ജയസൂര്യ
സംവിധാനം: 3
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 4