ചില ന്യൂജെൻ നാട്ടുവിശേഷങ്ങൾ

Released
Chila NewGen Naattuvisheshangal
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 July, 2019
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരം

Chila New Gen Nattu Visheshangal | Official Trailer | East Coast Vijayan