ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്

Title in English: 
East Coast Communications

സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി.

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
മൈ ബോസ് ജീത്തു ജോസഫ് 2012