മൂന്നു കോടിയും 300 പവനും

Moonnu kodiyum 300 pavanum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: