കളമശ്ശേരിയിൽ കല്യാണയോഗം

Kalamasseriyil Kalyanayogam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 June, 1995
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൊച്ചി