സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം

Released
Summer in Bethlehem (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
143മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 3 September, 1998