സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം

Summer in Bethlehem (Malayalam Movie)