രുദ്രാക്ഷം

Released
Rudraksham (Malayalam Movie)
Tagline: 
The Third Eye
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 2 November, 1994