ജോസ്‌ലി ജിദ്(ലോണ്‍ലി ഡോഗ്ഗി)

Lonely Doggy,Josely Jid
ലോണ്‍ലി ഡോഗ്ഗി
ജോസ്‌ലി ജിദ്
ജോസ്‌ലി ലോണ്‍ലി ഡോഗ്ഗി
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 7
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 12