അരുൺ കെ നാരായണൻ

Arun K. Narayanan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 5

ഗാനരചയിതാവ്. തീവ്രം എന്ന സിനിമയുടെ ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ചു.