വിശ്വജിത്ത്

Name in English: 
Viswajith
Vishwajith
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 33
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 10