ഷിജോയ് എച്ച് എൻ

Shijoy HN
Shijoy HN
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

മധു കൈതപ്രത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന ഷിജോയ് , ആദ്യമായ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രം സെന്റ്‌മേരീസിലെ കൊലപാതകം 

Shijoy HN