ആശാപ്രഭ

Ashaprabha
ആശ പ്രഭ
ആശാ പ്രഭ
സംവിധാനം: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

ആശാപ്രഭ , 'യു ക്യാൻ ഡു' ചിത്രം നിർമ്മാണം ചെയ്തു. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ നന്ദകുമാർ കാവിലിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആശ