സൂസന്ന

കഥാസന്ദർഭം: 

കിഴക്കൻ മലകളിലെ ചായത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു എസ്റേറ്റുടമയുടെ മകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയവളാണ് സൂസന്ന (വാണി വിശ്വനാഥ്). കാമുകന്റെ ആകസ്മിക മരണത്തിനുശേഷം അയാളുടെ അച്ഛൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം അവളെ വെപ്പാട്ടിയായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതിനു ശേഷമുള്ള മൂന്നു ദശകങ്ങളിൽ സൂസന്നയിൽ ഉണ്ടായ പരിവർത്തനമാണു ചിത്രത്തിലെ പ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ