എം ജി ശശി

M G Sasi
എം ജി ശശി
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംവിധാനം: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2