ഋതു

Released
Rithu
കഥാസന്ദർഭം: 

ഋതുക്കൾ മാറുന്നു. നമ്മളോ?
കാലത്തിന്റെ നിതാന്തമായ സമയ ചക്രത്തിൽ മാറുന്ന ഋതുക്കൾ.അവയോടൊപ്പം മാറുന്ന, മാറ്റപെടുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ യാത്ര.വേർപിരിയാനാകാത്ത വിധം അടുത്തുപോയ മൂന്നു സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കാലം എങ്ങിനെ മാറ്റുന്നു എന്നതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നൂ "ഋതു".

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 August, 2009
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://ritumovie.com/

WnC3oCK_V5c