ഇൻഡ്യാ സൗണ്ട്സ്

India Sounds

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഋതു ശ്യാമപ്രസാദ് 2009

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഇടി സാജിദ് യഹിയ 2016

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഇടി സാജിദ് യഹിയ 2016