സദയം

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
148മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 23 January, 1992
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോട്

sadayam movie poster m3db