അടയാളങ്ങൾ

Atayalangal
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രശസ്ത മലയാള സാഹിത്യകാരനായ നന്തനാരുടെ ജീവിതത്തെയും ക്യതികളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി എം ജി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത അടയാളങ്ങള്‍ 2008 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: