സതി പ്രേംജി

Sathi Premji

അതുല്യനടൻ പ്രേജിയുടെ മകൾ