മൻസൂർ അഹമ്മദ്

Mansoor Ahamed
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 8
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 6
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

കുടജാദ്രിയിൽ, പ്രണയം തുടങ്ങിയ ആൽബങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയ മൻസൂർ അഹമ്മദ്. ആകാശമിഠായി ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു

Mansoor Ahamed