ഗോപു കൃഷ്ണ പി എസ്

Gopu Krishna PS
ഗോപു കൃഷ്ണ പി എസ്
പി എസ് ഗോപു കൃഷ്ണ
ഗോപുകൃഷ്ണ പി എസ്
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 2
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 2

സംഗീത സംവിധായകൻ ഗോപു കൃഷ്ണ പി എസ്