മൊഹമ്മദ് മഖ്ബൂൽ മൻസൂർ

Mohammad Maqbul Mansoor
Mohammed Maqbool Mansoor-Singer-Writer-Pic1-M3DB
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 3
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 17