സലാലാ മൊബൈൽസ്

Salalah Mobiles (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 23 January, 2014
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കോയമ്പത്തൂർ

CZIQ177og8I