അലക്സ് ഇ കുര്യൻ

Alax E Kurian

പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ. തീവ്രം എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ നിർവ്വഹണം വഹിച്ചു.