ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി

Title in English: 
Anto Joseph Film Company

സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി