രാജേഷ് നെന്മാറ

Name in English: 
Rajesh Nenmara
രാജേഷ് നെന്മാറ-ചമയം
Artist's field: