ലാ ലാ ലസ ലാ ലാ ലസ

ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല
ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല

ലാ ലാ ..സ ലാ മാ തന്നാള
റബ്ബേ ബർക്കത്ത്
ലാ ലാ ജല്ലാസാ തന്നാള
റബ്ബേ റഹ്മത്ത് ..

യ നൂറു സലാമയ യാഹാകി ലാഹി മൌലേ
യ നൂറു സലാമയ യാഹാകി ലാഹി മൌലേ

ലാ ലാ ലാ സലാല മൊബൈൽസ്
ലാ ലാ ലാ സലാല മൊബൈൽസ്
ഇല്ലാഹി മൌലേ ...
ലാ ലാ സലാല മൊബൈൽസ്
ലാ ലാ സലാല മൊബൈൽസ്

ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല
ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല

ഓ ബേലിയാലേ .. ഓ ബേലിയാലേ
ഓ ബേലിയാലേ അള്ളാ ..
ഓ ബേലിയാലേ .. ഓ ബേലിയാലേ
ഓ ബേലിയാലേ അള്ളാ ..

തലയോലത്തണ്ടെബന്ന് ലാഹെന്ന് ചൊല്ലിനാ
തലമേലെ ബന്നേ നീ
മൗലാ നീ.. മൗലാ ..മൗലാ
ലാ ലാ ല സലാല മൊബൈൽസ്
ലാ ലാ ല സലാല മൊബൈൽസ്
ഇല്ലാഹീ മൌലെ ..

ലാ ലാ സലാല മൊബൈൽസ്
ലാ ലാ സലാല മൊബൈൽസ്
ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല

ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല

ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല
ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല

ലാ ലാ ..സ ലാ മാ തന്നാള
റബ്ബേ ബർക്കത്ത്
ലാ ലാ ജല്ലാസാ തന്നാള
റബ്ബേ റഹ്മത്ത് ..
യ നൂറു സലാമയ യാഹാകി ലാഹി മൌലേ
യ നൂറു സലാമയ യാഹാകി ലാഹി മൌലേ

ലാ ലാ ല സലാല മൊബൈൽസ്
ലാ ലാ ല സലാല മൊബൈൽസ്
ഇല്ലാഹി മൌലേ ...
ലാ ലാ സലാല മൊബൈൽസ്
ലാ ലാ സലാല മൊബൈൽസ്

ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല
ലാ ലാ ലസ ..ലാ ലാ ലസ
ലാ ലാ ല സലാല സലാല

[കല്ലായി ഭാഗത്തെ പരമ്പരാഗത അമ്പപാട്ടുകളിലെ
അറബി മലയാളം വാക്കുകളാണ് പാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്
വൊക്കൽസ് അബി ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
lalaa lasa lala lasa (salala mobiles malayalam movie songs)