ഈ മൊഹബത്തിൻ

ഈ മൊഹബത്തിൻ ജന്നത്തിൽ മുഴുവൻ
തേടി ഞാൻ നിന്നെ ഓ ഷഹാനാ
വിരഹനാളങ്ങൾ ആളുന്ന ഗസലിൻ
തോഴനായ്‌ മാറി എൻ ദിൽരുബാ
ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ ..ഓ ഓ
ഈ മൊഹബത്തിൻ ജന്നത്തിൽ മുഴുവൻ
തേടി ഞാൻ നിന്നെ ഓ.. ഷഹാനാ

കടശിലയെ പുൽകീ കടശിലയെ പുൽകീ
കടലിൽ മായും തരംഗമാണു നീ ഷഹനാ
ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ
ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ

ഓ ..ഈ മൊഹബത്തിൻ ജന്നത്തിൽ മുഴുവൻ
തേടി ഞാൻ നിന്നെ ഓ ഷഹനാ
വിരഹനാളങ്ങൾ ആളുന്ന ഗസലിൻ
തോഴനായി മാറി എൻ ദിൽരുബാ

ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ
ഓ ഓ ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ
ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ
ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ ഷഹാനാ

CVEJ8E3g9EA