മുക്കത്തെ പെണ്ണേ

സ മ ഗ പ മ നി ധ പ
ഗ മ പ ഗ രി സ നി സ
സ മ ഗ പ മ നി സ നി ധ നി ധ പ
ഗ മ പ ഗ രി സ നി സ
സ ഗ മ പ രി സ നി ധ പ നി
നി സ രി ഗ സ നി ധ പ നി ധ
സ ഗ മ പ രി സ നി സ രി ധ നി ധ പ നി
മ പ ധ പ മ മ ഗ
നി സ മ ഗ രെ നി സ (2)

എന്നിലെ എല്ലിനാൽ പടച്ച പെണ്ണേ
മുക്കത്തെ മണ്ണിലായ് പിറന്ന പെണ്ണേ
എന്നിലെ റൂഹിലേ പകുതിയല്ലേ
എന്നിലെ നൂറായ് നീ നിറഞ്ഞതല്ലേ
എന്നിലേ വെളിച്ചവും നീയേ
മുത്തായ് നീ മിന്നണ മാലയല്ലേ
എന്നിലേ…ഇഷ്ഖിന്റെ നൂറേ..ആരും കാണാ  ഒളിയും നീയേ
എന്റെ കിതാബിലെ പെണ്ണേ..(2)

Ya hai noorullah ya hai dheen Allah 
Ya hai Saifullah  ya hai Haq Allah 

Ye he mere dil ke muhabath
ye he mere dil ke kismath
ye he mere dil ke khudarath
ye he mere Dil  dard......

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mukkathe penne

Additional Info

Year: 
2015