​​​​​​കണ്ണോണ്ട്​ ചൊല്ലണു

​​​​​​കണ്ണോണ്ട്​ ചൊല്ലണു ... മിണ്ടാണ്ടു മിണ്ടണ്..  ​
 പുന്നാര പനംതത്ത ദൂരെ  
ചുണ്ടോണ്ട് ചൊന്നത് നെഞ്ചോണ്ട് കേക്കണ്...​ 
പഞ്ചാരപ്പനം തത്ത കൂടെ.. 
പൂവരശിൻ ചില്ലയൊന്നിൽ  കിളിരണ്ടും കൂടണഞ്ഞേ .. ഹോയ് ​..
​മാരിവില്ലിൻ  തേരിറങ്ങി മഴവന്നു കൂട്ടിരുന്നേ.. മഴ വന്നു കൂട്ടിരുന്നേ..

ആറ്റിറമ്പും​ പൂവരമ്പും .. 
വീശും കാറ്റിൻ കാതിൽ ഏതോ കാര്യം ചൊല്ലീ മെല്ലേ...  
ആർത്തു പെയ്തൂ ആദ്യാനുരാഗം ... 
മീട്ടുമേതോ പാട്ടെന്ന പോലെ .. 
ആ മലയിലീമലയിലാടിമുകിലോടി വരുമീപ്പുഴയിൽ തേടുമൊരു കന്നിപ്പെണ്ണായ് ... 
 മഴനിലാവു പൊയ്കപോലെ  ​ തിങ്കളേതോ തോണി പോലെ.. 

​​കണ്ണോണ്ട്​ ചൊല്ലണു... മിണ്ടാണ്ടു മിണ്ടണ്..  ​
പുന്നാര പനംതത്ത ദൂരെ  

ഓർത്തതെന്തേ.. കാത്തതെന്തേ..  
അല്ലിപ്പൊൽത്താമരേ .. നിന്റെ  
ചുണ്ടിൽ തേനൂറവേ..   
ആർക്കു വേണ്ടീ കാതോർത്തു നിന്നു.. 
രാവുറങ്ങാതീറൻ നിലാവിൽ...  
ആ കടവിലീക്കടവിലാളുമൊരു തോണി തരുമീപ്പൂഴലാകെയൊരു  തണ്ണീർത്താളം  .. 
ഒരേ കിനാവിൽ വീണ പോലെ ഒഴുകിയെങ്ങോ പോണപോലെ... 

കണ്ണോണ്ട്​ ചൊല്ലണു... മിണ്ടാണ്ടു മിണ്ടണ്..  ​
 പുന്നാര പനംതത്ത ദൂരെ  .. ദൂരെ 
ചുണ്ടോണ്ട് ചൊന്നത് നെഞ്ചോണ്ട് കേക്കണ്...​ 
പഞ്ചാരപ്പനം തത്ത കൂടെ.. 
പൂവരശിൻ ചില്ലയൊന്നിൽ  കിളിരണ്ടും കൂടണഞ്ഞേ .. ഹോയ് ​..
​മാരിവില്ലിൻ  തേരിറങ്ങി മഴവന്നു കൂട്ടിരുന്നേ.. മഴ വന്നു കൂട്ടിരുന്നേ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
kannondu chollanu

Additional Info

Year: 
2015
Lyrics Genre: