ഈ മഴതൻ...

(ഹമ്മിങ്ങ്)
ഈ മഴതൻ... വിരലീ പുഴയിൽ...
ഈ മഴതൻ വിരലീ പുഴയിൽ 
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയേ
വിധുരമൊരോർമ്മയിൽ നാമെരിയുന്നൂ 
വിരഹനിലാവലപോൽ ഇവിടെ...
ഈ മഴതൻ വിരലീ പുഴയിൽ 
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയേ...

നനമണ്ണിൽ പ്രിയതേ നിൻ മൃദുലപാദം പതിയുമ്പോൾ 
നനമണ്ണിൽ പ്രിയതേ നിൻ മൃദുലപാദം പതിയുമ്പോൾ 
ഹൃദയമിന്നീ മണ്‍കരയായീ കാലമെന്റെ ചിരി തൂകീ.

ഈ മഴതൻ വിരലീ പുഴയിൽ
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയേ

ഈ ജന്മം മതിയാമോ വിരഹതാപമിതറിയാനായ് 
ഈ ജന്മം മതിയാമോ വിരഹതാപമിതറിയാനായ് 
കരകവിഞ്ഞു പ്രാണനിലാകേ ഈ വികാരം നദിയായീ.
ഇനി വരുമേറെ യുഗങ്ങളിലൂടെ 
അലയുമൊരേവഴി നാം ഇവിടെ...

ഈ മഴതൻ വിരലീ പുഴയിൽ 
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയേ
വിധുരമൊരോർമ്മയിൽ നാമെരിയുന്നൂ 
വിരഹനിലാവലപോൽ ഇവിടെ...
ഈ മഴതൻ വിരലീ പുഴയിൽ 
എഴുതിയ ലിപിയുടെ പൊരുളറിയേ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ee Mazha Than

Additional Info

Year: 
2015

അനുബന്ധവർത്തമാനം