കരോലിന

Carolina
സ്പാനിഷ് വരികൾ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

CIA ചിത്രത്തിലെ വാനം തിളതിളക്കണ്‌ ഗാനത്തിലെ സ്പാനിഷ് വരികളുടെ രചയിതാവ്