ഉർവ്വശീ ഉർവ്വശീ (സൂഫി)

ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..
ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ..

ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..

ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..
ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..

ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..
ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..ഉർവ്വശീ ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
urvvashi urvvashi

Additional Info

Year: 
2014