ബെസ്റ്റ് ആക്റ്റർ

Best Actor (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഗ്രാമീണനായ ഒരു അപ്പർ പ്രൈമറി സ്ക്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായ മോഹന്‍ (മമ്മൂട്ടി) എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സിനിമാ അഭിനയ മോഹവും അതിനുള്ള പരിശ്രമവുമാണ്‍ മുഖ്യപ്രമേയം. ഒരു ഗ്രാമീണന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും പെരുമാറ്റ രീതികളുമെല്ലാം ഒരു പ്രമുഖ നടനാവുക എന്ന ആഗ്രഹത്തിനു തടസ്സമാകുന്നുവെങ്കിലും ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള നിരന്തരപ്രയത്നത്തിലൂടെ അയാള്‍ ഒടുവില്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുന്നു.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 9 December, 2010

z7_0iiWDakE