ശ്രീരേഖ

Sreerekha

നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ ശ്രീരേഖ പിന്നീട് വിവാഹിതയായി അമേരിക്കയിൽ താമസമാക്കി.