പ്രേമഗീതങ്ങൾ

Released
Premageethangal ( Malayalam Movie)
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 August, 1981