ഒരു യുഗസന്ധ്യ

Oru Yuga Sandhya
Screenplay: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 May, 1986