ഒരു യുഗസന്ധ്യ

Oru Yuga Sandhya
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 May, 1986