യാത്ര

Released
Yathra (Malayalam Movie)
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
124മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 September, 1985