വൈരം തോമസ്

Vairam Thomas
Vairam Thomas
Date of Death: 
തിങ്കൾ, 17 November, 1986

സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് മേഖലയിലെ മാന്ത്രികൻ