നവംബറിന്റെ നഷ്ടം

Released
Novemberinte Nashtam
കഥാസന്ദർഭം: 

കാമുകൻ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും സഹോദരന്റെ പിന്തുണയോടെ അവൾ ആ വിഷമഘട്ടം തരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് ഇതിവൃത്തം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 August, 1982
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിപി നഗർ, പൂജപ്പുര നൃത്താലയം

Novemberinte Nashtam

VbNxe2s9zt4