ശേഷം കാഴ്ചയിൽ

Released
Shesham Kazhchayil (Malayalam Movie)
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 July, 1983

shesham kazhchayil poster