താരാട്ട്

Released
Tharattu (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 7 October, 1981

tharatt movie poster