താരാട്ട്

Tharattu (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 October, 1981

tharatt movie poster