വാഹിനി ഡീലക്സ്

Vahini Deluxe

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കെ മധു 1987
ഓർമ്മയ്ക്കായി ഭരതൻ 1982