ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്

Irupathaam Nootandu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 May, 1987

irupatham nootand