മങ്ങാട്ട് ഗോപൻ

Mangatt Gopan
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
ഗോപൻ മങ്ങാട്ട്